Bollebygds härad

Bollebygds härad omfattar socknarna Björketorp, Bollebygd och Töllsjö.

Björketorps socken

Björketorps socken ligger i Bollebygds härad i Härryda kommun.

Apelnäs

Farfars farmors morfars farfars mor Ingrid Jönsdotter levde här med sin man Jon Nilsson från 1754. Enligt mantalslängderna tog man över efter Överjägmästare Jernskiölds änka. Överjägmästaren torde ha varit Carl Lambert Jernskiöld, se tabell 5 på denna webbsida. Änkan skall i så fall ha varit Helena Beata Gathenhielm, dotter till Christian Gathe som var bror till den mer kände Lasse i Gatan. Carl Lambert var vid tiden för sitt giftermål inblandad i en tragisk rättsaffär, som måste ha varit en skandal.

Det handlade om att pigan Kirstin Eriksdotter 21 år från Göttas gård i Äskhults by i Halland, som var i tjänst på Carl Lambert Jernskiölds Smedstorp, vid tinget 1744 stod anklagad för att fött och tagit livet av ett oäkta barn.

Händelsen finns beskriven i Åke Johanson bok Smedstorp en herrgård med anor samt i Björketorps-sockens-historia-häfte -10 som kan hittas på nätet.

Kirstin erkände att hon framfött ett barn som var klent och varit fyra till fem veckor för tidigt fött och att hon direkt efter födseln kvävt barnet. Hon utpekade också Carl Lambert som fadern. Denne nekade till faderskapet och hävdade att han inte känt till att Kirstin var havande.

Målet uppsköts till ett urtima ting den 26 september 1744, varvid Kirstin vidhöll sitt utpekande av Carl Lambert. Denne var dock inte närvarande, utan hade skickat sin son med en skrivelse, i vilken han fortsatte att neka. En soldat Flink vittnade om att Kirstin ”jämt och samt betjänt överjägmästaren uti hans rum med eldande kväll och morgon och fått merendels alltid äta av herr överjägmästarens egna rätter…”.

Vid tinget 23 januari 1745 föll häradsrättens dom som innebar att Kirstin skulle ”…liv sitt missta, halshuggas och i båle brännas”. 1746 fastställde Göta hovrätt häradsrättens dom och i domboken anges att ”synderskan Kirstin Eriksdotter lagligt straff undergått”.

Processen mot Carl Lambert tycks ha fortsatt i och med att landsfiskalen yrkade på att Carl Lambert skulle med ed värja sig mot anklagelsen. Den senare hade då invänt att om rätten så beslöt, så skulle han besvära sig i hovrätten. Någon klarhet vanns dock aldrig eftersom Carl Lambert hastigt avlidit redan 1747, 54 år gammal.

När Jon dog 1764 tog sonen Nils med familj över och man fanns här till ca 1797. Nils son Pehr flyttade som gift till Askersered i Hajom.

Rävlanda Börjesgård

Farfars farmors morfars farfars mormor Elin Ambjörnsdotter föddes här runt 1680. Hon gifte sig med Jöns Mellin, som var rustmästare vid Älvsborgs regemente, och  flyttade till Härkila Bengtsgård i Sätila. När Jöns dog, redan 1712, flyttade hon tillbaka till Björketorp och gifte om sig.

Rävlanda Börjesgård 1706. Lantmäteriet, utsnitt.

Sjönnered

Farfars farmors morfars farfar Nils Jonsson föddes här 1730. I första giftet fick ha sonen Per som är min anfader. I sitt andra gifte bodde han i den närbelägna gården Apelnäs. Han slutade sina dagar i Hajom Olofsgård. För Sjönnered finns en mycket vacker Lantmäterikarta upprättad i juni 1706 (klicka för att förstora).

Sjönnered, 1706. Lantmäteriet, utsnitt.

Vägen som går norrut från gården, tror jag är den som finns idag och minnesstenen (se nedan) bör ligga vid siffran 11 ungefär. Nummer 2 är två stycken humlegårdar om 300 stänger och nummer 3 är två stycken ”nödtorftiga” kålgårdar. Nummer 10 är två kalvhagar och 11 en kohage som består av ljungmark och bergkullar med en- och granbuskar samt porsris. Man kan även notera en smedja norr om vägen.

Vidare ges följande beskrivning:

Geometterisch afmattning Delination som till hörsambst föllie af hans Nåde Höghwällborne H Landzhöfdingen David Mackliers order af Wännersborgh d 24 Aprill a: 1706 öfwer Skiönnered skattefrälse hemman 1, warit köpt af Kong. Maij. och Cronan af H Johan Lillia, anno 1699 indragit till Cronnan, belägit på Bållebygd häratz allmenning uti skogzbygden i Biörketorpa sochen Bållebygdz härat och Ellfzborg Lähn, hafwer till nästa kiöpstad Boråhs 3 mihl öster ut, till Giöteborg noruäst 3 ¼ mihl och till stora landzwägen 3/8 mihl, och ähr ett enstakat hemman, huars ägor befinnes som Chartan uthwijsar nembl.

Att gården var skattefrälse innebär att adelsmannen av Kronan hade köpt räntorna, men att bonden fortfarande hade besittningsrätten. Den omnämnde Johan Lillia var farfar till den mer kände Johan Abraham Lillie (1675-1738), som var överste vid Älvsborgs regemente. Mest omtalad var han för sin insats 1719 i samband med försvaret av Älvsborgs fästning vid Tordenskiölds danska anfall. Johan Abraham begravdes i Tvärreds kyrka där även hans föräldrar hade sin gravplats.

När pesten kom till Sjönnered

1710 till 1713 drog en omfattande pestepedemi genom Sverige. Hårdast verkar Stockholm ha drabbats, där uppgifter om att upp till halva befolkningen skulle ha dött. Även i Göteborg  var det en hög dödlighet. I mantalslängd från 1711 anges följande för gården Sjönnered med tre stycken åbor:

Anders
Sven        hustrun död af pästen
Torkel     död af pästen hela huset

I dödboken Björketorp från 1710 anges att sex personer dog av pesten i Sjönnered och tio stycken i övriga socknen. Det står även att de begravdes på gårdarna. I Sjönnered finns en minnessten över de i pesten döda. Denna har väckt en del uppmärksamhet i pressen. Se exempelvis följande artikel från Borås Tidning. Den nämnde Sven är sannolikt den som Elin Ambjörnsdotter gifte om sig med efter att första mannen dött 1712.

Värred

Efter mannens död flyttade Ingrid Jönsdotter  till Övre Värred från Apelnäs. Hon var inneboende hos dottern Elin och mågen Erik Jönsson och hon dog 1774.

På Lantmäteriets hemsida finns tre vackra kartor över Värred – en geometrisk avmätning från 1730, storskifte 1813 och laga skifte 1865. Övregården och Lillegården är utmärkta på samma ställe på alla tre kartorna. Vid laga skiftet fick åbon i Lillegården och en av de två åboarna i Övregården, Johannes Gustafsson, stanna kvar på sina tomtplatser. Den andre åbon på Övregården, Erik Gunnarsson, fick däremot flytta ut. Kan platsen som idag är utmärkt som Övregården vara stället som han och hans efterföljare hamnade på? Intressant är att den stig/väg som går rakt väster ut 1813 även finns med på dagens karta. Detta gäller även den stig/väg som sticker iväg norrut mot sammanflödet mellan Sörån och Nolån.

Så här står det på kartan från 1730:

Geometrisk delineation af Öfra Wäred gl. frälsehemman 1 och af Lilla Wäred cronohemman 1/8 i Elfzborg lähn, Bållebygds härad och Börcketorps sokn. o.s.o 4 mil från handelsstaden Götheborg, wäster 2 ¾ mil från Boråhs, ett litet stycke från stora landswägen och uti skogbygden belägen.

Detta hemmanet Öfra Wäred har Ryttmästaren Wälborne herr Eric Drakenberg sig tilbytt av Capitain Wälborne herr Isak Gabriel Silferhielm, och nu sedan hans Kong. Maij. och Cronan uti byte det underdånigt upgifwit och äro dess ägor lägenheter som här nest efterfölja, nembl…

Övergården var i början av sjuttonhundratalet ett frälsehemman under det närbelägna Forsa säteri, som hade tillhört släkten Silfwerhielm under lång tid. Forssa ägdes av Isak Gabriel från 1725, men hade funnits i hans släkt under lång tid. Det tillhörde en kort tid Eric Drakenberg, men övergick till Kronan ca 1740.

Tre av Isak Gabriels yngsta barn föddes på Forsa, såsom Johan Abraham (1729). En imponerande grupp adliga faddrar till barnet står uppräknade i kyrkoboken, bland dessa översten Johan Lillie, berömd för sin insats vid försvaret av Nya Älvsborg 1719 (se även under Sjönnered ovan) och hans dotter Metta Magdalena Lillie, författarinna av en omtalad dagbok.

Elin dog redan 1776 (av hetsig feber) och i hennes bouppteckning finns några intressanta saker. Dels framgår det att hennes svärföräldrar, Jöns Eriksson och Ingrid Persdotter skattköpte Övre Värred 1748. Man blev då alltså sin egen och Jöns slapp, som tidigare varande frälsebonde under Forsa, att utföra dagsverken på säteriet.

Av bouppteckningen kan man också se att Elin hade en imponerande samling kläder, vilket nog antyder att hushållet var relativt välbärgat.

En lustig sak är också att ovan nämnde Johan Abraham Silfwerhielm var med och bevittnade bouppteckningen.

Bollebygds socken

Bollebygds socken ligger Bollebygds härad, Bollebygds kommun.

Inlag

Här föddes 1828 mormors mormor Christina Cajsa Johansdotter, dotter till Johannes Pehrsson och Christina Johansdotter. Hon gifte sig 1856 med Johannes Skoglund från Ljushult (f 1822).