Toarp

Toarp

Toarps socken ligger i Ås härad i Borås kommun.

Berget

Mormors farfars farmors mor Britta Bengtsdotter kom från Berget. Gården ligger inte långt från Kakås, Lökared och Kovra. Så här står det om Berget i jordeboken från 1743:

Warit Crono men Kiöpt till
skatte af åboarne Enkan Karin
Andersdotter och Olof för 60 D.
smt, efter Höglofl. Kongl.
Cammar Collegii bref d 15 feb
1705, Cavall: Rustning augm
af majorens Comp:

Att man köpte det till skatte innebar att man fick bördsrätten till gården och den blev ett sk skattehemman. Man var tydligen vid den här tiden ett augment till ett rusthåll. Ett rusthåll var en gård hade skyldighet att sätta upp en ryttare med utrustning för kavalleriet. I den mån en gårds resurser inte räckte för detta, kunde en eller flera gårdar träda till för understöd och de kallades då augment.

Kakås

Kakås är en granngård till Lökared och ligger utmed väg 27 som går från Kråkered ner mot Växjö. Min mormors farfars far Lars Hansson föddes här 1782 och han gifte sig 1814 med Anna Nilsdotter från Lökared. Nedan en kartbild från sextonhundratalet.

Kakås1644

Kakås 1644. Lantmäteriet, utsnitt.

Enligt jordeboken från 1750 (då Lars Hansson farmor och farfar levde här) var gårdens ränta anslaget ”Cavalleriet prophosen af Ellfsborgs Compagnie”. Detta bör avse ett kompani vid Västgöta regemente alltså inte föregångaren till I15. Profoss var en underofficer som hade hand om ordningen vid kompaniet, en slags militärpolis.

Kovra

Mormors farfars farmor Elin Persdotter föddes på Kovra runt 1750. Som gift flyttade hon till Kakås. Elins mor Britta Bengtsdotter kom från den närbelägna gården Berget.

Av jordeböckerna framgår det att Kovra köptes till frälse av greve Magnus Brahe, men att det senare (förmodligen vid reduktionen på 1680-talet) drogs in till kronan. Vid mitten av 1700-talet var så gården anslagen ”jägeriistaten och cronoskytten på löhn”, vilket nog innebar att denne tjänsteman, som hade till uppgift att övervaka kronans skogar, fick del av de räntor som gården producerade.

Man bör notera att det även fanns/finns ett Kovra i Ljushults socken. Detta framgår klart bla av mantalslängderna för de båda socknarna 1760. Gränsen mellan Ljushult och Toarp går längs med ån nere i dalen, varför Kovra i Ljushult bör vara gården som är belägen uppe på höjden.

Lökared

Den senaste anan från Toarp är min mormors far Frans Evald Nilsson som föddes på Lökared 1856. Även hans far Nils Larsson och hans farmor Anna Nilsdotter var födda här, 1827 respektive 1791. Nedan syns en kartbild från 1645 där man ser fägatan som leder till utmarken.

Lökared1645

Lökared 1645. Lantmäteriet, utsnitt.

En intressant sak är att Lökared enligt jordeboken från 1750 var ett kronohemman vars ränta var anslaget till Vadstena krigsmanshus. Detta innebär att den skatt som gården skulle betala (smör etc) omvandlades till penningar och tillföll krigsmanshuset.